Henkilöarviointi

Haluatko tietää, miten voit kehittää liiketoimintaasi ja työnantajakuvaasi henkilöarvioinnin avulla? Vai oletko itse osallistumassa henkilöarviointiin ja kaipaat lisätietoja?

Tällä sivulla avaamme henkilöarvioinnin prosessia ja sen hyötyjä sekä työnantajalle että -hakijalle.
Varaa tapaaminen!

Henkilöarvioinnin hyödyt

Työnantajalle

 • Henkilöarviointi auttaa tunnistamaan tehtävän vaatimukset ja niihin sopivan osaajan puolueettomasti.
 • Arvioinnissa ehdokkaasta voidaan kerätä esimerkiksi oppimiseen, ongelmanratkaisukykyyn tai muihin ominaisuuksiin liittyvää tietoa, jota olisi muutoin työlästä tai jopa mahdotonta saada.
 • Henkilöarviointiin liittyvän kriteerinmäärittelyn avulla voidaan tunnistaa, millaista toimintamalleja ja osaamista työtehtävässä ja organisaation kulttuurissa menestyminen vaatii.

Hakijalle

 • Henkilöarvioinnin tavoitteena on selvittää, pystytkö hyödyntämään työssä omia vahvuuksiasi, menestymään tehtävässä ja viihtymään organisaatiossa.
 • Arvioinnissa teetetään testejä, joiden tuloksia analysoidaan sen mukaan, kuinka hyvin ne sopivat haettuun työtehtävään ja organisaation toimintamalliin.
 • Hyvin toteutettu henkilöarviointi lisää optimitilanteessa itsetuntemustasi ja antaa keinoja sanoittaa omaa osaamistasi myös jatkossa.

Henkilöarviointi on yksi tärkeimpiä osaamisen johtamisen työkaluja

Henkilöarvioinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa arvioidaan yksittäisen henkilön kykyjä, taitoja, ominaisuuksia ja suorituskykyä tietyssä kontekstissa, kuten työpaikalla, koulutuksessa tai muussa yhteisössä. Arviointi tapahtuu tyypillisesti eri menetelmin, kuten haastatteluin, testein, arviointikeskusteluin tai arviointilomakkein.

Kyseessä on usein keskeinen osa rekrytointiprosessia, jossa työnantaja pyrkii selvittämään, sopiiko hakija tiettyyn tehtävään tai organisaatioon. Sitä voidaan myös käyttää olemassa olevien työntekijöiden kehittämiseen, ylennyksiin tai työsuorituksen arviointiin.

Rekrytoinnissa henkilöarvioinnin merkitys ulottuu kuitenkin paljon pidemmälle kuin pelkkään tehtävän täyttämiseen. Arviointeja käyttävät organisaatiot panostavat siihen, että henkilövalinnat olisivat mahdollisimman onnistuneita niin yrityksen kuin yksilönkin kannalta. Henkilöarvioinnilla varmistetaan, että henkilön vahvuudet tukevat työssä menestymistä ja erityisesti työn ja organisaation arjessa viihtymistä. Lisäksi se auttaa ymmärtämään ehdokkaiden yksilöllistä potentiaalia, vahvuuksia ja toimintatyyliä, mikä on olennaista heidän sopivuutensa arvioimisessa sekä tehtävän että koko yrityksen kannalta.

Arviointi antaa työnantajalle välineet osaajien tunnistamiseen ja kehittämiseen, minkä vuoksi se on olennainen osa osaamisen johtamista (Talent Management). Siksi se kuuluu myös jokaisen rekrytoijan työkalupakkiin joko ostettuna palveluna tai – koko ajan kasvavassa määrin – osana rekrytoijan omaa kompetenssia.

Henkilöarviointia kannattaa käyttää, kun haluat

 • tunnistaa tehtävään sopivimman osaajan helposti ja kustannustehokkaasti
 • rakentaa pitkällä aikavälillä organisaatiosta menestyvän ja kilpailukykyisen
 • välttää kalliita virherekrytointeja
 • rekrytoida diversiteettiä
 • panostaa hyvään johtamiseen heti työntekijäpolun alusta lähtien
 • tarjota hakijoille aineetonta arvoa ja rakentaa organisaation työnantajakuvaa.
 • Henkilöarviointi & hakijakokemus
  Hakijan palaute asiakkaamme Operarian rekrytointiprosessista
 • Henkilöarviointi & hakijakokemus
  Hakijan palaute asiakkaamme Business Finlandin rekrytointiprosessista
 • Henkilöarviointi & hakijakokemus
  Hakijan palaute asiakkaamme Operarian rekrytointiprosessista

Menetelmät

Millaisia konkreettisia menetelmiä henkilöarviointiin sisältyy?

Modernin henkilöarvioinnin menetelmät

Moderni henkilöarviointi sisältää ajasta ja paikasta riippumattomia online-testejä, joiden pohjalta järjestetään henkilöarviointihaastattelu.

Henkilöarvioinnissa käytettävät testit

Henkilöarvioinnissa käytettävät testit ovat tyypillisimmin työkäyttäytymistä ja vuorovaikutustapaa mittaavia työpersoonallisuustestejä sekä oppimis- ja ongelmanratkaisua mittaavia kognitiivisia kykytestejä.

Työpersoonallisuustesti

Työpersoonallisuustesti on itsearviointikysely, jossa ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, vaan ne sisältävät väittämiä, joihin hakijaa pyydetään ottamaan kantaa rasti ruutuun -periaatteella. Kyselyt vaihtelevat jonkin verran vastaamistavaltaan ja kestoltaan, mutta yleensä niihin vastaamiseen kuluu aikaa puolesta tunnista tuntiin.

Kognitiiviset testit

Kognitiiviset kykytestit taas ovat usein aikarajallisia, ja niissä hakija pääsee ratkomaan kielellisiä tai numeerisia ongelmia tai päättelemään kuvioiden välisiä yhteyksiä. Hakijalla on mahdollisuus kysyä arvioinnin toteuttajalta tarkempia tietoja testien avulla mitattavista tekijöistä.

Mitä henkilöarvioinnilla selvitetään?

Henkilöarvioinnilla selvitetään henkilön vahvuuksia ja analysoidaan, kuinka hyvin ne sopivat tehtävän vaatimuksiin ja organisaation toimintatapaan.

Selvitettäviä osa-alueita voivat olla esimerkiksi

 • suhtautuminen työssä suoriutumiseen, kuten velvollisuudentunto, vastuullisuus, stressitilanteiden hallintakyky, työskentelyn tehokkuus, ketteryys ja innovatiivisuus
 • vuorovaikutukseen liittyvät tekijät, kuten suhtautuminen yhteistyöhön, avuliaisuus, tunneherkkyys, vaikuttamisenhalu ja -kyky sekä suhtautuminen konfliktitilanteisiin
 • monimutkaisuuden hallinta ja oppimispotentiaali, joihin liittyy esimerkiksi loogisten syy-seuraussuhteiden hahmottaminen, analyyttinen ajattelu, kekseliäs ongelmanratkaisu, numeerinen päättely.

Henkilöarviointi tuottaa myös tietoa siitä, onko arvioitavan henkilön ja työn yhteensopivuudessa sellaisia huomioitavia seikkoja, jotka on hyvä pitää mielessä työhön perehdytyksen tai johtamisen näkökulmista.

Huomioitavat seikat on tärkeä tunnistaa myös siksi, että henkilövalinta on aina ”kahden kauppa” ja joskus työpaikka ei ole työnhakijalle osuva ja hänen tarpeitaan palveleva vaihtoehto.

Henkilöarviointi on toisin sanoen nopeampi, tehokkaampi ja objektiivisempi tapa selvittää henkilön potentiaali tehtävässä menestymiseen verrattuna pelkästään haastatteluun, johon liittyy suuri määrä epävarmuustekijöitä.

Paremmat rekrytointipäätökset

Henkilöarviointi edistää vastuullista rekrytointia, sillä sen avulla saat puolueetonta tietoa henkilön ja työn yhteensopivuudesta, tulevaisuuden mahdollisuuksista ja seikoista, joista työnantajan on tärkeä olla etukäteen tietoinen. Henkilöarvioinnista saat arvokasta tukea uuden työntekijäsi perehdytykseen ja johtamiseen.

Kun haluat toteuttaa rekrytointeja laadukkaasti ja ammattitaidolla, on henkilöarviointi aina osa prosessia. Ilman sitä rekrytoinnit ovat alttiita tulkinnoille, mielikuville ja kognitiivisille ajatusvinoumille. Työnantajakuvasta ja ehdokaskokemuksesta huolehtiva työnantaja hankkii käyttöönsä arviointitavan, joka tukee modernin työelämän vaatimuksia eli läpinäkyvyyttä, yhdenvertaisuutta, selkeyttä, joustavuutta ja nopeutta.

Henkilöarvioinnista on hyötyä myös muuhun kehittämiseen

Voit hyödyntää henkilöarvioinnin menetelmiä myös olemassa olevien työntekijöiden, johtamisen sekä tiimien tai kokonaisten organisaatioiden kehittämiseen. Laadukasta henkilöarviointia voidaan toteuttaa organisaatiossa omin resurssein tai palveluntuottajan toteuttamana.

Näin varmistat organisaatiossasi sujuvan yhteistyön, tuloksellisen tiimityön sekä johtamisosaamisen tietoisen kehittämisen. Tiimitasolla tehty arviointi tuottaa yksittäiselle työntekijälle mahdollisuuden urasuunnitteluun ja tietoa oman kehittymisen tueksi sekä tiimille puolestaan ryhmän vahvuuksien tietoista hyödyntämistä.

Henkilöarvioinnissa hyödynnetään tähän tarkoitukseen rakennettuja, systemaattisia ja luotettavia tutkimusmenetelmiä. Arviointimenetelmien vastuullista käyttöä organisaatioissa opastaa henkilöarviointien asiantuntija.

Kiinnostuitko henkilöarvioinnin eduista? Lue lisää aihetta käsittelevästä blogitekstistämme tai ota yhteyttä!

Master Suomi Oy

Erottajankatu 9 A
3.krs 00130 Helsinki

+ 358 44 505 1896

info@mastersuomi.fi

TILAA MASTER SUOMEN UUTISKIRJE

Kerran kuussa julkaistavasta uutiskirjeestämme pääset lukemaan rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen ajankohtaisimmista trendeistä. Lisäksi jaamme uusimmat blogimme sekä tietoa suosituista webinaareistamme!

Subscribe

* indicates required

Master Suomi Oy käyttää tälle lomakkeelle kirjattuja tietoja sähköisen tiedottamisen ja markkinoinnin tarkoituksiin. Vahvista, että saamme olla yhteydessä:

© 2022 Master International A/S
Master and Value People are registered trademark of Master International A/S